Ajuts i beques menjador

TERMINI PER PRESENTAR LES SOL·LICITUDS: FINS EL 31 DE MAIG  de 2019(en els centres d'ensenyament corresponents).

Bases per a la concessió dels ajuts individuals de menjador escolar.

Model de sol·licitud dels ajuts individuals de menjador escolar.

(Es descarrega automàticament ) 

 

Per sol·licitar els ajuts individuals de menjador escolar cal que l'/la alumne estigui matriculat en un centre educatiu sostingut per fons públics de Catalunya i que cursi qualsevol dels cursos de segon cicle d'educació infantil, educació primària i secundària obligatòria.

El càlcul de les beques menjador es fa en funció del compliment dels límits d'ingressos de la unitat familiar (els que resideixen en una mateixa llar) i per l'agregació de les unitats de consum que es detallen a continuació:

Primer adult/a (sustentador/a principal): 9.667,30€
Segon adult/a (sustentador/a principal): 4.833,60€
Altres adults/es que integren la unitat familiar diferents als sustentadors/es principals: 2.416,80€.
Per cada nen/a de la unitat familiar: 2.900,20€.
Documentació obligatòria:

L'imprès de sol·licitud amb l'IDALU inclòs (número de registre de l'alumne que és fixe de per vida)
El volant de convivència o empadronament expedit per l'Ajuntament corresponent
La fotocòpia del DNI/NIE de tots els membres de la unitat
La fotocòpia del llibre de família
Document d'autorització dels ingressos contributius
Fotocòpia de l'informe de la vida laboral actualitzat
Certificat d'imputacions íntegres de l'exercici 2018 (expedit per l'Agència Tributària).
Certificat actualitzat del SEPE de prestació d'atur i quantia durant el 2018 (en cas d'estar en situació d'atur).
Certificat acreditatiu de l'import total percebut del PIRMI durant l'any 2018 (pels perceptors d'aquest ajut).
Certificat acreditatiu de la percepció d'una pensió i la quantia durant el 2018 (per pensionistes).