El caràcter propi

 4. OFERTA PEDAGÒGICA
• Ambients d'aprenentatge a educació infantil.
• Matemàtica manipulativa a educació infantil i programa Jumpmath a
primària.
• Impuls tecnològic i artístic al llarg de tota l'escolaritat: robòtica, art, teatre i música.
• Impuls de l'aprenentatge de les llengües estrangeres.
• Ús de les TAC a l'aula com a recurs habitual d'ensenyament-aprenentatge: pissarres digitals, chromebooks, tauletes...
• Treball cooperatiu i col·laboratiu.
• Projectes d'investigació cooperatius i d'aprenentatge-servei a secundària.
• Metodologia adaptada a les necessitats de l'alumne: agrupaments flexibles, atenció individualitzada, desdoblaments, grups reduïts.
• Acompanyament personalitzat de l'alumne/a. Seguiment en tutories individuals i grupals i orientació acadèmica i professional.
• El català com a llengua vehicular d'aprenentatge i comunicació.
• Impuls d'un Pla Lector propi. El foment de la lectura el basem en el conjunt d'activitats, jocs i estratègies que faciliten el contacte amb la lectura i permeten la creació i consolidació de l'hàbit lector.
• Escola promotora de la Salut: participació activa de les propostes que afavoreixin els bons hàbits i una vida saludable.

• Educació per a la sostenibilitat: potenciem actuacions que ens encaminin a esdevenir escola verda i sostenible, hàbits i valors pel compromís d'un món
millor.