Etapes Educatives

1. EDUCACIÓ INFANTIL

CONTE1

L'infant construeix la seva personalitat en un procés dinàmic de relació amb tot allò que l'envolta.

Aquesta evolució anirà:

 • De la dependència a l’autonomia.
 • De la impulsivitat a la reflexió.
 • De la globalització del seu món a la concreció.

És un període adient per estimular les bases del moviment, pensament i motivació individual, prèvies a la introducció d’estratègies més elaborades, com la lectura i l’escriptura.

El treball a l’escola es basa en l’ajuda a:

 • L’observació del món exterior.
 • La manipulació dels diferents materials.
 • El desenvolupament motriu del llenguatge.
 • L’autoconeixement i les relacions socials.

Aquests primers anys són fonamentals per a un correcte desenvolupament d’ordre biològic, psicològic, afectiu, intel·lectual, social i trascendent dels infants.

 

 


 

2.EDUCACIÓ PRIMÀRIA

L’educació Primària proporciona a l’alumne/a un marc d’aprenentatges instrumentals per desenvolupar les capacitats de sociabilitat, de relació i de descoberta.

És una etapa per a:

 • Aprendre a aprendre.
 • Educar en valors.
 • Adquirir actituds i hàbits de treball i estudi.

L’acció educativa es basa en:

 • L’aprenentatge significatiu.
 • L’atenció a la diversitat.
 • L’ensenyament personalitzat.

L’escola facilita la plena integració de l’alumne/a en el marc social i cultural. Les TIC són indispensables com a font d’informació i de comunicació.


 

3. EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA ESO

L’etapa coincideix amb l’adolescència, temps marcat per una autoafirmació de la personalitat en què l’alumne/a desenvoluparà les seves capacitats per continuar estudiant o per insertir-se en l’activitat social del país.

En aquesta edat han d’aprendre a:

 • Ser persones autònomes.
 • Adquirir capacitats de decisió.
 • Assumir responsabilitats individuals i de grups.
 • Superar dificultats en els àmbits personals i acadèmics.

L’aprenentatge escolar s’adapta a:

 • Els diferents ritmes i capacitats.
 • La diversificació dels continguts.
 • Els interessos dels/ de les alumnes per afavorir la motivació.

En el nostre centre s'hi poden cursar tres etapes educatives que van dels 3 anys fins als 16.

 applus logo 1