Pla d'atenció a la diversitat

És el marc que abastarà les mesures organitzatives per a tendre la diversitat dels alumnes.

El nostre marc preveu quatre grans blocs on centrar l’acció:

  • L’Assessorament individual o en petits grups, atenent aspectes personals, escolars i professionals, en preferència als alumnes que tenen:
    • Un dictament.
    • Informe de transició.
    • Un informe d'exploració elaborat per l'EAP.
  • La funció docent amb els alumnes de NEE.
  • L'acollida al centre.
  • Els projectes formatius.