Pla de tutories

Un dels trets distintius de l’escola és el tracte familiar i diari a través de l’acompanyament de l’alumne en el seu procés de desenvolupament mitjançant programens de tutoria i seguiment d’atenció indicvidual i personal.

L’educació individualitzada es concreta en el dia a dia a l’aula i en el seguiment tutorial:. En les entrevistes amb els alumnes  i amb els pares es fa el seu seguiment. Per això cal que les entrevistes de les famílies amb els tutors siguin com a mínim una vegada al curs i sempre que sigui necessari.

FAMÍLIA - ESCOLA

Per nosaltres, la col·laboració Família-Escola ,és la clau de l’èxit educatiu dels nostres alumnes. Només a partir de la confiança mútua, la comunicació freqüent i la col·laboració podem treballar plegats, en equip, per aconseguir els objectius que ens proposem amb cadascun dels alumnes.

Comunicació:

Ens comuniquem amb les famílies mitjançant tots els mitjans al nostre abast:

  • Plataforma digital
  • Correu electrònic
  • Agenda escolar
  • Fotografies i informacions a la Internet de l'escola
  • Reculls i mostres de Treballs
  • I altres...

AVALUACIÓ

El factor clau del progrés de cada alumne, és la superació personal mitjançant l’esforç. Per això, , realitzem una avaluació contínua de la marxa docent i educativa de cada alumne, tenint en compte el seu procés de maduració personal i en relació al seu rendiment satisfactori.

Es lliuren informes 2 informes a Ed. Infantil ( gener i juny) i trimestrals a la resta de cursos . Però, com a una eina que és, es complementa i aprofundeix la informació a les entrevistes personals que les famílies tenen amb els tutors.

Els informes del tercer trimestre, es donen directament a les famílies durant una entrevista personal.