La junta

 

 

MEMBRES DE LA JUNTA:

PRESIDENTA.- ROSA Mª GONZÁLEZ ROMERO-CONDE

SOTS-PRESIDENT.-CARLES RISALDE.

SECRETARIA.- DOLORS MUÑOZ MONTORNÉS

TRESORER.-XAVIER NOGUÉS

VOCALS:

JORDI  VILLAR ESPARZA

SÍLVIA PASTOR

LAURA PIÑOL

RAFAEL JIMÉNEZ ÁVILA

CRISTINA VILAR

RAÚL COPETE

M. JOSÉ CARRASCO