Atenció al públic:

8-13,30h / 15-17,30h

Av. Passeig la Salle, 4

43850 Cambrils

977 369 809 / 977 369 046

cvidalibarraquer@cvbcambrils.cat

secretaria@cvbcambrils.cat

Educació primària

UNA ETAPA FONAMENTAL

(DE 6 A 12 ANYS)

Assolint les competències

L’etapa de Primària és on l’in ant pot desenvolupar les seves capacitats per realitzar nous aprenentat es. Els i les docents acompanyem a l’alumne per tal que pu ui potenciar l’autonomia personal, la responsabilitat, la solidaritat, la participació i compromís tant individual com col·lectiu.

Posem al centre de l’aprenentat e el propi alumne, i al seu voltant els coneixements dels elements bàsics de la llen ua, l’entorn eo rà ic i històric, l’experimentació i la tecnolo ia, la creativitat i les arts ; per poder se uir aprenent al llar de la vida i contribuir a construir un món millor.

 • L’aprenentatge de les llengües és l’instrument per a la comunicació i l’adquisició de nous coneixements.
 • Treballem de manera competencial amb metodologies que permeten millorar l’expressió oral aplicant, de manera progressiva, el vocabulari i les diferents estructures lingüístiques.
 • L’expressió escrita la potenciem amb diferents activitats que enriqueixen el procés creatiu de textos i l’adquisició estructural de les llengües.
 • Dediquem temps i apliquem diverses estratègies a treballar la comprensió lectora. La considerem una capacitat bàsica que condiciona l’aprenentatge dels diferents àmbits.
 • Descobrir les matemàtiques que s’amaguen en el dia a dia ens sembla una bona manera d’adquirir les competències bàsiques d’aquest àmbit. Fomentem l’agilitat en el càlcul, el raonament lògic, la resolució de problemes … tot aplicant diferents estratègies atractives i divertides.
 • Experimentar amb la realitat més propera aporta valor al coneixement. D’aquesta manera acostem a l’alumne al centre del seu aprenentatge. Proporcionem espais i activitats significatives des del laboratori fins a la participació en l’hort, passant per l’aplicació de la tecnologia.
 • La creativitat viscuda des de la plàstica i la música proporciona una oportunitat ideal per desenvolupar les diferents capacitats artístiques de l’alumne. L’art com a expressió troba el seu espai en el dia a dia de l’escola, i reprèn protagonisme des dels tallers de 5è i 6è.
 • L’esport i la vida saludable ofereixen l’aprenentatge dels bons hàbits per tenir cura del mateix cos i respectar els límits personals i els dels altres.
 • Des de la matèria de religió convidem a l’alumne a conèixer i respectar la diversitat de pensament. Des de la reflexió del dia a dia fins als espais de tutoria posem èmfasi a la solidaritat i la col·laboració per contribuir a millorar un món cada cop més canviant.

Hem iniciat el camí del treball per projectes en la vida diària del centre. Aquesta metodologia ens aporta l’adquisició i el desenvolupament de les competències bàsiques en tots els àmbits:

 • Estableix com a protagonista a l’alumne en la construcció del seu propi aprenentatge.
 • Dona rellevància al treball cooperatiu i en equip.
 • Incentiva processos d’investigació: cercar, seleccionar i interpretar informació.
 • Proporciona estratègies per aprendre: es representa el procés de construcció del coneixement, s’avalua el què s’ha après i com s’ha après.
 • Es desenvolupa la comunicació, el diàleg i la discussió en petit grup i gran grup per construir així coneixement compartit.

PER A MÉS INFORMACIÓ, CONTACTA AMB NOSALTRES

Si vols rebre informació sobre cursos, activitats i esdeveniments de l’escola.
CreaEscola Quality Certificate for Education Website