Atenció al públic:

8-13,30h / 15-17,30h

Av. Passeig la Salle, 4

43850 Cambrils

977 369 809 / 977 369 046

cvidalibarraquer@cvbcambrils.cat

secretaria@cvbcambrils.cat

Educació secundària

DESENVOLUPAMENT PERSONAL I FORMACIÓ

(DE 12 A 16 ANYS)

Presa de decisions

A la nostra escola preparem i acompanyem l’adolescent per prendre decisions. Intentem aconseguir el màxim rendiment de cada alumne adaptant les metodologies a les diferents necessitats.

Volem aconseguir que els nostres alumnes siguin persones compromeses amb la nova societat, que s’adaptin als canvis i siguin coherents amb el seu pensament.

 • Amb les agrupacions flexibles de les matèries instrumentals volem garantir les estratègies bàsiques i necessàries per a l’aprenentatge de cada alumne.
 • Volem donar a conèixer diferents opcions a l’alumnat a través de les optatives i dels itineraris a 4t d’ESO intentant afavorir les diferents opcions laborals i d’estudis posteriors.
 • Volem donar continuïtat al seguiment emocional i maduratiu de l’alumne vetllant per les seves necessitats a partir de la coordinació entre els docents que intervenen en cada grup.
 • A partir de les tutories, sortides i estones de convivència volem desenvolupar el sentit de pertinença per aconseguir un clima favorable per treballar, créixer i aprendre.
 • Llengua catalana i literatura.
 • Llengua castellana i literatura.
 • Llengua anglesa.
 • Llengua francesa.

La competència comunicativa i lingüística, entesa de manera genèrica, és l’habilitat per expressar i interpretar conceptes, pensaments, sentiments, fets i opinions de forma oral i escrita (escoltar, parlar, llegir i escriure), i per interactuar lingüísticament d’una manera adequada i creativa en tots els possibles contextos socials i culturals, com l’educació i la formació, la vida privada i professional, i l’oci.

Potenciem l’expressió oral a través de l’exposició de treballs en totes les matèries amb la finalitat que l’alumne assoleixi un bon nivell d’expressió.

D’altra banda, l’expressió escrita la potenciem en diferents activitats, a través de l’escriptura de textos creatius i de temàtiques diverses.

 • Matemàtiques.

La competència matemàtica, entesa de manera genèrica, és l’habilitat de desenvolupar i aplicar el raonament matemàtic per tal de resoldre problemes diversos en situacions quotidianes. Intentem que l’alumne assoleixi les competències matemàtiques relacionant-les amb la vida quotidiana de cada dia.

Participem en diferents concursos, presencials i online per despertar en els nostres alumnes l’interès per les matemàtiques.

 • Ciències de la naturalesa: biologia i geologia, física i química
 • Tecnologia

La competència científica, entesa de manera genèrica, al·ludeix a la capacitat i la voluntat d’utilitzar el conjunt dels coneixements i la metodologia que es fan servir per explicar la naturalesa, amb la finalitat de plantejar preguntes i extreure’n conclusions basades en proves. Per competència tecnològica s’entén l’aplicació d’aquests coneixements i la metodologia en resposta al que es percep com a desitjos o necessitats humanes.

Treballem aquesta competència de forma teòrica i pràctica, partint de l’experiència i aplicant les noves tecnologies.

Els nostres alumnes disposen d’un ordinador personal que els permet treballar en xarxa utilitzant les aplicacions Gsuite a més d’altres APP educatives.

 • Ciències socials: geografia i història.
 • Cultura clàssica
 • Emprendedoria
 • Cultura religiosa.

Les competències bàsiques de la matèria de ciències socials: geografia i història es refereixen a aquelles capacitats que permeten als alumnes analitzar fets i situacions a partir de l’aplicació dels coneixements i de les metodologies que proporciona la matèria. Ser competent en aquesta matèria implica que els nois i noies han adquirit les eines necessàries per entendre el món i per esdevenir persones capaces d’intervenir activament en la societat plural, diversa i en canvi. Suposa disposar d’uns coneixements que són útils en la mesura que permeten la construcció de conceptes i procediments, i la seva transferència per interpretar problemes a diferents escales espacials i temporals i, alhora, per situar-se en el món i desenvolupar una consciència ciutadana que els permeti intervenir en un futur en la vida laboral, social, cívica i política.

 • Música
 • Educació visual i plàstica

La competència artística s’entén com l’habilitat per comprendre i fer un ús integrat de la varietat de coneixements que configuren l’art en els contextos socials en què són necessaris i demanats. La implicació educativa d’aquesta competència ha de permetre l’aprenentatge de les arts no únicament com a objectes de coneixement tècnic, cultural, estètic o històric, sinó que han de ser concebudes com una praxi, com un procés holístic d’experiències d’aprenentatge vivencials i gratificants que des de l’aula puguin vincular-se cap al usos socials.

 • Educació física

L’ensenyament i l’aprenentatge de l’educació física en l’etapa de l’educació secundària obligatòria ha de fonamentar-se en el treball d’aquelles competències relacionades amb el cos i la seva activitat motriu, que contribueixen al desenvolupament integral de la persona i a la millora de la qualitat de vida. La matèria d’educació física té com a principal finalitat el coneixement del propi cos, la reflexió sobre el sentit i els efectes de l’activitat motriu, el desenvolupament d’hàbits saludables, regulars i continuats i el fet de sentir-se bé amb el propi cos, cosa que millora l’autoconcepte i l’autoestima.

PER A MÉS INFORMACIÓ, CONTACTA AMB NOSALTRES

Si vols rebre informació sobre cursos, activitats i esdeveniments de l’escola.
CreaEscola Quality Certificate for Education Website