AVÍS LEGAL

AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT i CONDICIONS D’ÚS DE LA INTRANET PER PART DELS PARES I MARES

Es recomana que es llegeixi detingudament les presents condicions d’ús per participar, com usuari, d’ una forma responsable i garantir que es compleixen totes les condicions exposades a continuació.

Per la naturalesa de la intranet del col·legi, així com el seu contingut i finalitat, per la pràctica de la totalitat de la navegació, consistent en la consulta de l’expedient del seu fill o filla, les notes i els butlletins de l’escola s’ ha d’obtenir la condició d’Usuari, la qual una vegada realitzada la sol·licitud per part seva al COL·LEGI CARDENAL VIDAL I BARRAQUER.; qui li facilitarà un nom d’ usuari i contrasenya.

Per tant, la citada condició d’ USUARI d’aquest servei, com a mare, pare o tutor legal de l’alumne suposa l’ adhesió a les Condicions Generals en la versió publicada en el moment en que s’ accedeix a la intranet del col·legi. El COL·LEGI CARDENAL VIDAL I BARRAQUER. es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment, la presentació i configuració de la intranet corporativa, així com les presents Condicions Generals. Per això, es recomana a l’ Usuari llegir el mateix atentament cada vegada que accedeix a la intranet. La condició d’usuari d’aquest servei el compromet a respectar totes les condicions exposades. Per tant, l’ acceptació d’aquestes condicions suposa l’ acceptació per l’ usuari de totes elles.

L’ ús de la contrasenya és personal i intransferible, no estant permesa la cessió, ni tan sols temporal, a tercers. En tal sentit, l’ usuari es compromet a fer un us diligent i a mantenir en secret la mateixa, assumint tota responsabilitat pel les conseqüències de la seva divulgació a tercers. En el supòsit de que l’ usuari conegui o sospiti de l’ us de la seva contrasenya per tercers, haurà de notificar-ho immediatament al COL·LEGI CARDENAL VIDAL I BARRAQUER., per que procedeixi a la seva modificació immediata, així mateix se li informa que Vostè com a usuari pot modificar en qualsevol moment la seva contrasenya

Els continguts i informació de la intranet del COL·LEGI CARDENAL VIDAL I BARRAQUER. estan elaborades per professionals de la mateixa degudament qualificats per a l'exercici de la seva professió. No obstant això, els continguts i informació no vinculen a l’esmentada corporació ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, doncs es tracta merament d'un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en la intranet són propietat exclusiva del COL·LEGI CARDENAL VIDAL I BARRAQUER.. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés d’ COL·LEGI CARDENAL VIDAL I BARRAQUER.

De la mateixa manera es reserva el dret a retirar l’accés a aquest servei, a qualsevol pare/mare que contravingui el disposat en aquest avís legal.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

En virtut de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, sobre la Protecció de Dades de Caràcter Personal, el fem coneixedor que les seves dades personals, que poden estar en aquesta comunicació, estan incorporades en un fitxer responsabilitat de COL·LEGI CARDENAL VIDAL I BARRAQUER., CIF: B-43517564, La finalitat d’aquest fitxer és la de gestionar la relació negocial i informar-lo dels nostres serveis. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones.

Així mateix, per a accedir a aquest servei que COL·LEGI CARDENAL VIDAL I BARRAQUER. ofereix a través de la intranet haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment de l'establert en la LO 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal li informem que, mitjançant la complementació del formulari, les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades en els fitxers d’ COL·LEGI CARDENAL VIDAL I BARRAQUER. amb la finalitat de poder-li prestar i oferir els nostres serveis, així com per a informar-li de les millores del servei.

Si desitja exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, pot dirigir-se a: c. Major n. 159, 43877 de Sant Jaume d’Enveja (Tarragona), o bé, enviar un correu electrònic a xxxxx@ xxxxx.com

Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol contingut d’aquest servei. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertiments d'aquest servei sense la prèvia autorització per escrit de COL·LEGI CARDENAL VIDAL I BARRAQUER.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer de quantes qüestions se suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. L'USUARI, en virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d'Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.